info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SPINLIGHT BV, Webwinkel

1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verkoper: SPINLIGHT BV, gevestigd en kantoorhoudende te 7461 TV Rijssen aan de Spinnerstraat 13, hierna te noemen: “SPINLIGHT”.
1.2 Website: www.spinlight.nl.
1.3 Koper: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met SPINLIGHT een Koop sluit.
1.4 Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door SPINLIGHT en een Koper.
1.5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij, in het kader van een door SPINLIGHT georganiseerd elektronisch systeem voor verkoop, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.6 Koop: een Overeenkomst die een Consumentenkoop is.
1.7 Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de Overeenkomst.
1.8 Bestelling: producten waarvan de aspirant-koper via het elektronische systeem op de SPINLIGHT-Website kenbaar maakt, dat hij die door middel van een Overeenkomst met SPINLIGHT wenst te kopen.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van, aanbieding door, bestelling bij, Overeenkomst en Koop gesloten met SPINLIGHT Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2 De door SPINLIGHT in de uitvoering van de koopovereenkomst ontvangen (persoons) gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen nimmer aan derden worden vertrekt.

3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten die op de Website van SPINLIGHT worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Aan een aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend en SPINLIGHT is niet aan enige aanbieding of prijsopgave gebonden.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang zij worden vermeld op de SPINLIGHT-Website en zolang de voorraad strekt.
3.3 Koper kan zijn aanbod doen door middel van het daartoe aangegeven elektronische systeem op de SPINLIGHT-Website.
3.4 SPINLIGHT behoudt zich het recht voor om een bestelling – ook zonder opgave van reden – te weigeren dan wel bij Koper om nadere inlichtingen te vragen alvorens zijn aanbod te aanvaarden.
3.5 Een Koop komt tot stand zodra SPINLIGHT het door koper elektronisch gedane aanbod aanvaardt doordat SPINLIGHT een bevestigingse-mail zendt aan het opgegeven e-mailadres van Koper.
3.6 Binnen de wettelijke kaders kan SPINLIGHT: (i) nagaan of Koper aan zijn betalingsverplichting(en) kan voldoen en (ii) zich op de hoogte stellen van al die feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een verantwoord aangaan van de Koop. Indien SPINLIGHT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koop niet te sluiten, is zij gerechtigd de bestelling te weigeren of aan de acceptatie ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.


4 Prijzen en Betaling
4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de SPINLIGHT-Website worden uitgedrukt in euro’s. Tenzij anders aangegeven, zijn prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verpakkings-, verzend- en porto- en administratiekosten.
4.2 Koper betaalt door middel van één van de op de SPINLIGHT-Website aangeboden betalingsmogelijkheden. Indien betaling met een creditcard geschiedt, behoudt SPINLIGHT zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, de bestedingsruimte, de kredietwaardigheid en de adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren.
4.3 Alle leveringen aan Kopers geschieden bij vooruitbetaling tenzij anders is overeengekomen.
4.4 Indien de prijs van de aanbieding en/of de omschrijving van het product - zoals genoemd op de SPINLIGHT-Website en/of in de bevestigingse-mail - onjuist is of fouten bevat, behoudt SPINLIGHT zich het recht voor deze binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. SPINLIGHT stelt Koper hiervan zo spoedig schriftelijk, per e-mail of telefonisch in kennis. In geval van een prijsverhoging heeft koper het recht de Koop per aangetekende brief en/of per e-mail (info@spinlight.nl) te ontbinden.

5 Levering en verzendkosten
5.1 SPINLIGHT verbindt zich jegens koper om de gekochte zaak behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat deze bij normaal vervoer zijn bestemming in goede staat bereiken.
5.2 SPINLIGHT verbindt zich om de gekochte zaak aan Koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals aangegeven op de SPINLIGHT-Website.
5.3 SPINLIGHT heeft de verzending en aflevering van aanvaarde bestellingen buiten Nederland uitbesteed aan DHL. Alle bestellingen binnen Nederland worden door onze eigen bezorgservice geleverd.
5.4 De gekochte zaak wordt afgeleverd op het adres van koper, zoals genoemd in de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail. Het is aan koper de juistheid van dat adres te controleren. Koper verbindt zich eventuele onjuistheden in het adres en/of adreswijzigingen onverwijld per e-mail (info@spinlight.nl) aan SPINLIGHT kenbaar te maken.
5.5 Bij levering(en) streeft SPINLIGHT naar een zo spoedig mogelijke levering na verzending van de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail en ontvangst van de betaling. Informatie over levertijden in het buitenland kan per e-mail (info@spinlight.nl) bij SPINLIGHT worden opgevraagd.
5.6 Elke op de SPINLIGHT-Website genoemde levertijd is indicatief. Er is nimmer sprake van een fatale levertermijn, zodat SPINLIGHT bij overschrijding ervan niet (van rechtswege) in verzuim verkeert.
5.7 SPINLIGHT zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen indien de gekochte zaak niet binnen de door SPINLIGHT aangegeven termijn kan worden afgeleverd.
5.8 Bedraagt de overschrijding van de levertijd dertig (30) dagen, te rekenen vanaf het moment waarop SPINLIGHT de van de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail heeft verzonden en de betaling van de Koper is ontvangen, dan heeft Koper het recht de Koop schriftelijk of per e-mail (info@spinlight.nl) te ontbinden. Ontbindt Koper de Koop op de hiervoor beschreven wijze, dan heeft hij binnen de in artikel 11.4 genoemde termijn recht op teruggave van het aankoopbedrag (inclusief betaalde verzendkosten) voor zover deze reeds is voldaan. Koper heeft nimmer recht op vergoeding van gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade.
5.9 Indien producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal SPINLIGHT op de Website aangeven wanneer deze producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.
5.10 Het is mogelijk een gekochte zaak af te halen op het bedrijf van SPINLIGHT gevestigd te 7461 TV Rijssen aan het adres Spinnerstraat 13.
5.11 De verzendkosten per bestelling binnen Nederland bedragen € 9,95. Bij binnenlandse bestellingen met een waarde hoger dan € 100,00 (per bestelling), brengt SPINLIGHT geen verzendkosten in rekening.
5.12 De verzendkosten van de bestelling in het buitenland zijn onder meer afhankelijk van de grootte van de bestelling en het land van bestemming. Informatie over deze verzendkosten is te vinden op de SPINLIGHT-Website en kan per e-mail (info@spinlight.nl) worden opgevraagd.

6 Garantie
6.1 SPINLIGHT staat ervoor in dat haar producten voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals vermeld op de SPINLIGHT-Website.
6.2 Indien de gekochte zaak niet voldoet aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals vermeld op de SPINLIGHT-Website, dient koper SPINLIGHT binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de gekochte zaak schriftelijk of per e-mail (info@spinlight.nl) te informeren over de klachten daarover.
6.3 Indien de gekochte zaak niet voldoet aan de kwaliteit, eisen en/of omschrijving zoals vermeld op de SPINLIGHT-Website en de klachten daarover door SPINLIGHT geldig zijn bevonden, heeft Koper het recht de gekochte zaak kosteloos terug te zenden aan SPINLIGHT, mits de Koper het product. In dat geval heeft koper recht op kosteloos herstel van de gekochte zaak, op vervanging door een gelijksoortig product, of - indien de gekochte zaak niet meer leverbaar is - op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel door koper betaalde verzendkosten.
6.4 SPINLIGHT is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan de gekochte zaak als gevolg van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (waaronder begrepen het niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing) en het niet opvolgen van wasvoorschriften. Evenmin aanvaardt SPINLIGHT aansprakelijkheid voor slijtage die het gevolg is van dan wel samenhangt met normaal gebruik van de gekochte zaak.

7 Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de gekochte zaak gaat op koper over op het moment waarop de gekochte zaak ter bezorging wordt aangeboden op het door koper opgegeven adres, ongeacht of koper de gekochte zaak op dat moment in ontvangst neemt.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 SPINLIGHT draagt de eigendom van de gekochte zaak pas over - ondanks de feitelijke (af)levering ervan – op het moment dat Koper de volledige koopprijs heeft voldaan.
8.2 Koper is niet bevoegd de gekochte zaak, die onder het eigendomsvoorbehoud van SPINLIGHT valt door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

9 Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de SPINLIGHT-Website en haar producten, berusten bij SPINLIGHT. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPINLIGHT is het koper niet toegestaan SPINLIGHT's intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of uit te oefenen, dat in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

10 Aansprakelijkheid
10.1 Hoewel SPINLIGHT zeer zorgvuldig te werk gaat om de juistheid en volledigheid van de op de SPINLIGHT-Website verstrekte informatie (waaronder in elk geval begrepen prijzen, aanbiedingen, levertijden en productomschrijvingen) te waarborgen, aanvaardt SPINLIGHT geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in informatie op de SPINLIGHT-Website en/of in haar bevestigingse-mail. SPINLIGHT behoudt zich het recht voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden te allen tijde te corrigeren.
10.2 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SPINLIGHT, aanvaardt SPINLIGHT geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die koper lijdt als gevolg van vertraging en/of niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld door een (tijdelijk) technisch probleem van de SPINLIGHT-Website en/of storingen in het elektronische betalingssysteem.
10.3 SPINLIGHT is evenmin aansprakelijk voor (gevolg)schade die Koper lijdt ten gevolge van het niet, niet-tijdige of niet-volledige bezorging van de bestelling.
10.4 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van SPINLIGHT beperkt tot maximaal het aankoopbedrag, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten. SPINLIGHT is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

11 Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een Koop die niet aan SPINLIGHT kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van SPINLIGHT niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Zolang de overmacht situatie voortduurt, is SPINLIGHT niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen en/of kan SPINLIGHT– te harer keuze - haar verplichtingen jegens koper opschorten. Schort SPINLIGHT haar verplichtingen op, dan hebben beide partijen het recht de Koop te ontbinden indien en zodra de overmachtsperiode langer dan twee (2) maanden heeft geduurd, of indien duidelijk is dat deze langer dan twee maanden zal duren. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan SPINLIGHT koper de mogelijkheid bieden de Koop te ontbinden. Ontbindt koper de Koop, dan zal SPINLIGHT overgaan tot teruggave van de koopprijs, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten.
11.2 Ook in geval van overmacht is de aansprakelijkheid van SPINLIGHT beperkt tot maximaal de koopprijs, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten. SPINLIGHT is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

12 Herroepingsrecht Koop en ontbinding
12.1 Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de gekochte zaak heeft koper het recht de Koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient per aangetekende brief of per e-mail (info@spinlight.nl) te worden ingeroepen, waarbij de brief/e-mail binnen de hiervoor genoemde bedenktijd door SPINLIGHT dient te zijn ontvangen.
12.2 Gedurende de in artikel 12.1 genoemde bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met de gekochte zaak en de verpakking. Koper zal de gekochte zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of hij deze wenst te behouden.
12.3 Ontbindt koper de Koop op de in artikel 12.1 beschreven wijze, dan dient hij de gekochte zaak, vrij van schade en gebreken en in de originele staat en verpakking (zonder beschadigingen), binnen vijf werkdagen aan SPINLIGHT te retourneren, conform de door SPINLIGHT verstrekte instructies. Het risico en de kosten van deze retourzending zijn voor rekening van koper.
12.4 Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het in artikel 12.1 genoemde bericht van ontbinding zal SPINLIGHT de door koper betaalde koopprijs (inclusief verzendkosten) terugbetalen.

13 Toepasselijk recht
13.1 Op de rechtsverhouding tussen koper en SPINLIGHT is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14 Geschilbeslechting
Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de koop en/of Overeenkomst of uit de koop en/of Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten tussen koper en SPINLIGHT mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.